Reklama
 
Blog | Martina Žilková

Chronologie událostí litoměřického gymnázia

Situaci na Gymnáziu Josefa Jungmanna jsem již zmiňovala. Nyní se ale chystám představit článek blíže a pokud možno detailně mapující politiku vedení školy PaedDr. Evou Bulasovou. A příští ještě bude!

Nástup nové ředitelky

 1.září 2009 se pro litoměřické gymnazisty stává dnem, kdy se dosavadní politika jejich školního zázemí začala postupně, ale radikálně přeměňovat.

Do pozice ředitele školy byla dosazena PeadDr. Eva Bulasová, ačkoli zcela prokazatelně výběrové řízení proběhlo ve prospěch Mgr. Petra Živce. Dle vyjádření prvního náměstka a zástupce hejtmanky Ing. P. Koudy a vedoucí správního oddělení odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ludislavy Poupalové je celý průběh konkursního řízení na post ředitele gymnázia i jeho výsledný přínos pouze doporučující (demonstrují své tvrzení dle vyhlášky 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích) a nemá tedy závazný charakter. Jmenování ředitele závisí tedy na komisi sestavené Radou Ústeckého kraje, která výsledkům výběrového řízení přihlíží.

Reklama

Z jakého důvodu byla Eva Bulasová, která se ve výběrovém řízení umístila jako druhá, shledána jako vhodnější kandidát, není explicitně vyjádřeno. Rada Ústeckého kraje doplňuje, že „jednání konkursní komise je dle platné vyhlášky neveřejné a zápis z jednání se předává pouze zřizovateli. Členové komise podepisují „mlčenlivost“ s odkazem na  Listinu základních práv a svobod  a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zápisy se nezveřejňují.“

Dle výpovědi jednoho ze členů odborové organizace, odstoupivšího pedagoga PaedDr. Luboše Nergla proběhlo výběrové řízení naprosto bez závad, ale jak uvádí, v historii kraje se ještě nestalo, aby se ředitelem nestal vítěz výběrového řízení. Přesto byla Eva Bulasová 22.6.2009 jmenována do pozice ředitelky školy.

Luboš Nergl také dodává, že ještě před samotným konkurzem byla Bulasová školu navštívit, aniž by se představila učitelům.

Na základě zmíněných informací se nabízí možnost, že ona návštěva školy byla pro budoucí ředitelku možnost předem si „zmapovat“ situaci. Jakožto jediná kandidátka mající stranickou legitimaci ČSSD v kraji, kde vládne sociální demokracie, mohla mít opodstatněné domněnky, že výběr ředitele proběhne v její prospěch. Taková situace by se dala chápat jako politické manipulování veřejných institucí. Pakliže by zmíněný scénář nebyl pravdivý, nabízí se otázka, proč kraj stále úsilovně drží ředitelku na svém místě jakožto nejvhodnější z kandidátů, přestože je dnes zcela zřejmé, že ředitelka manažersky selhala.

Pokud se jedná o politicky zmanipulovaný krok Rady kraje, je zřejmé, že jiné úrovně ČSSD se od jejich jednání distancují. Svědčí o tom městští zastupitelé sociálních demokratů i vyjádření bývalého šéfa ČSSD, Jiřího Paroubka, i krajský radní Petr Benda, který nesouhlasí s jejím dalším působením na gymnáziu (zde vycházím z článku Jana Dostála; www.litomericko24.cz).

Pravděpodobně na základě těchto obvinění Eva Bulasová odstoupila z postu kandidátky ČSSD do roudnického zastupitelstva. Co se ovšem její stranické věrnosti týče, sama Bulasová médiím přiznává, že být členkou sociální demokracie je její rodinnou tradicí. Podle některých tvrzení, uváděných na stránkách litoměřického fóra, byla Eva Bulasová od svých sedmnácti let nikoli členkou sociální demokracie, nýbrž KSČ. Svědek jejího působení na roudnickém gymnáziu dokládá, že byla velice aktivní při školení marxismu-leninismu a z tohoto důvodu byla po Sametové revoluci novým ředitelem „odejita“.

Co se týče samotného vedení ústeckého kraje, není pochyb o tom, že velká část rozhodnutí o správě kraje má politické odůvodnění. O propojení byznysu a politiky v ústeckém kraji píše například Jan Štětka pro týdeníkn Ekonom.

 

Výpovědi a personální změny

V prosinci 2009 se konal na gymnáziu Den otevřených dveří bez účasti ředitelky. Od té doby došlo v relativně krátkých intervalech k několika výpovědím.

Už k 31.12.2009 proběhlo ukončení pracovního poměru dohodou s Ing. Milošem Husákem. Přesně o měsíc později došlo ke stejné dohodě se zdravotně postiženou uklizečkou, Danuší Brabcovou.

30.dubna 2010 byl ukončen pracovní poměr se mzdovou účetní Michaelou Kosteasovou. Na její místo byla 1.6.2010 přijata asistentka A.Vyšinská (tehdy ještě Brodská) z Roudnice nad Labem, s níž dříve spolupracovala na tamním městském úřadě.

To se stalo prvním bodem pozdější odborářské kritiky. Asistentka byla přijata na pomoc pedagogům, ale podle ZO se asistentka věnuje téměř výhradně osobním potřebám ředitelky. Tuto skutečnost ředitelka komentuje jako zaměstnání „s ohledem na aktuální potřeby školy a jednotlivých pedagogů“. Tato asistentka byla na určitou dobu zaměstnána také jako učitelka informatiky, ačkoli se jedná o osobu bez jakéhokoli vysokoškolského vzdělání, čímž je zásadně porušen Zákon o pedagogických pracovnících. Přestože se ředitelka odvolává na asistentčiny předchozí zkušenosti z nejmenovaného grafického studia, rozhodně tím není naplněn významný požadavek odborné kvalifikace pedagogického zaměření.

 

30.6.2010 nebyla prodloužena pracovní smlouva s učitelem Mgr. Alešem Žákem (také kandidátem na post ředitele školy). Týž den byl také ukončen pracovní poměr formou dohody s Mgr. Malinovou (kandidátka, obsadila 3.místo). Zde je třeba klást důraz na to, že Malinová byla ještě před ukončením pracovního poměru obětí tvrdého bossingu, jak uvádí odborová organizace ve svém dopise krajským zastupitelům. Dle slov M. Landové z litoměřického fóra „Paní Malinová opouštěla školu za velmi dramatických podmínek, za protestů a petic rodičů tříd, kde učila.“

Na konci srpna 2010 byl ukončen pracovní poměr s uklízečkou Boženou Podešovou.

V letních měsících byla zřízena funkce dalšího zástupce – jmenovaná byla Mgr. Eva Hrbková

 K 31.12.2010 došlo k ukončení pracovního poměru formou dohody s Mgr. Víchovou. Paní Víchové, stejně jako paní Malinové, byly podle ZO nabídnuty tři platy jako kompenzace. Toto tvrzení ředitelka rezolutně odmítá. Odborová organizace se obává, že se jedná o bossingový tlak, jelikož jednalo-by se skutečně o dohodu, proč by ředitelka přistoupila na plýtvání mzdových prostředků na odstupném odcházejících pedagogů, když souběžně s nimi vyplácí ostatní učitele.

Ke stejnému dni nechala ředitelka změnit rozvrhy žáků. Tyto rozvrhy se měnily opět denně, a to až do poloviny ledna dalšího roku, což opodstatněně pobuřovalo rodičovskou veřejnost, obzvláště z toho důvodu, že se jednalo o závěr pololetí a tudíž potřebu zvýšené přípravy žáků na hodiny.

Dne 1.1.2011 nastoupil do školy Mgr. Josef Matoušek. Dotyčný se později stal předmětem stížností rodičů. Učitel se prý v hodinách nevěnoval látce. Na internetovém fóru proběhly také odkazy k některým jeho přehmatům – již první zápis v třídní knize je zapsán jako „kynematika“ Jedná se údajně o učitele s aprobací matematika, informatika, fyzika.

 

Na konci února 2010 odchází jako další oběť údajného bossingu hospodářka školy Miroslava Nerglová. Jestliže byl zmíněný nátlak na hospodářku školy, o kterém mluví Odborová organizace, pravdivá informace, dá se předpokládat že zde mohlo dojít k nátlaku ze strany vedení gymnázia na nelegitimní zacházení s hospodářskými prostředky školy.

Od jara 2011 ředitelka zasílá účelové vytýkací dopisy učitelům, ve většině případů odborářům. Z jejich obsahu lze vyzdvihnou to, že učitelé údajně přichází do hodin se zpožděním a v průběhu hodin odbíhají. Svědectví Terezy Schubertové, které uvádí na facebookove stránce Podpory ZO, uvádí, že než začala ředitelka zasílat vytýkací dopisy pedagogům, sama přicházela do hodin pravidelně se zpožděním.

 

Na konci dubna 2011 bylo zrušeno místo správce počítačové sítě. Z tohoto důvodu dostává Bc. Jaroslav Šíma, člen odborové organizace, ke dni 30.6.2011 výpověď. Stejnou účelovou výpověď dostal také z údajných kvalifikačních důvodů Bc. Jan Hak, člen odborové organizace. Na litoměřickém fóru J. Šíma píše, že se na výpovědi jeho a J. Haka podepsali za odbory pan Vytejček a další. Nehledě na to, že v té době druhá odborová organizace ještě formálně nefungovala, po rozhovoru s Mgr. Petrem Vytejčkem na téma související s vyhozením pánu J. Haka a J. Šímy jsem byla informována, že na okolnosti zrušení programátorské větve, které oficiálně vedly k těmto výpovědím, nemají členové druhých odborů vlastní názor a tedy jen interpretují oficiální vysvětlení p. ředitelky.

Proti výpovědi J. Hakovi se postavili studenti a 4. května 2011 svůj názor demonstrovali před ředitelnou za účasti médií.

Výpověď z nadbytečnosti dostává také uklízečka Dagmar Kočová.

 Od června 2011 spravuje účetnictví nadačního fondu asistentka Vyšinská.

 

Přestavba“ gymnázia

Během letních prázdnin došlo k vystěhování členů budoucí odborové organizace ze svých kabinetů. Aniž by byli učitelé předem informování, bylo zasahováno do jejich osobních věcí, které byly nesystematicky umístěny do jiných místností. To bylo podle PaedDr. Luboše Nergla jedním ze základních důvodů, proč byla v září následně založena odborové organizace. Jako svědek je uváděna asistentka A.Vyšinská.

Během letních prázdnin 2010 došlo k budování nových kabinetů pro učitele, kterou zajišťovala firma Mrázek (podobně jako tomu bylo na jaře téhož roku, kdy tato firma zajišťovala sádrokartonové podhledy) – firma, jenž zaměstnávala manžela ředitelky Bulasové. Vzhledem k tomu, že již v té době musela ředitelka registrovat úbytek žáků, k čemuž se bude později odvolávat jako k důvodu masových výpovědí učitelů, je poněkud rozporuplné, proč byly budovány nové kabinety.

 

 

Neprůhledné zakázky

Během srpna 2010 došlo údajně k vytopení haly gymnázia, což se stalo důvodem pro téměř měsíc nestabilní rozvrh žáků gymnázia. Rozvrhy zhotovené zástupcem ředitelky PaedDr. Antonín Lorencem Csc. byly ředitelkou odmítnuty. O znovuzprovoznění této části školy se opět postarala zmíněná firma Mrázek, ačkoli se měl konat výběr formou veřejné zakázky.

Problém neprůhledných zakázek firmě Milan Mrázek (firmě, v níž podle ZO pracuje manžel ředitelky školy, Martin Bulas)je jedním z předmětů kritiky ZO. Na jaře 2010 zadala ředitelka zakázku na sádrokartonové podhledy této firmě. Je tedy velice rozporuplné do jaké míry bylo zadání práce objektivní, a zda se nejednalo o prostý klientelismus a obcházení soutěže. Ředitelka se k věci vyjadřuje tak, že nebyla povinna vypisovat výběrové řízení, jelikož oprava byla financována z pojistky. Dále ve svém vyjádření ke stížnostem ZO zcela zbytečně odbíhá k osvětlování svých rodinných záležitostí. Firmě Milan Mrázek byla v průběhu roku 2010 poskytnuta zakázka celkem třikrát.

 

Založení odborové organizace

27.9.2010 byla na gymnáziu založena Odborová organizace. V jejím vyjádření odboráři kritizují některé aspekty vedení školy.

V úvodu se vyjadřují k nefungující komunikaci mezi vedením školy a pedagogy. Mluví o zhoršení situace na konci školního roku 2009/10, kdy prý ředitelka začala jednat autoritativně ve všech oblastech školního života. Založená odborová organizace se vyjádřila negativně k dosavadnímu čerpání školního fondu, o čemž ředitelka odmítla diskutovat, a tím jednala v rozporu s §225 Zákoníku práce (tento paragraf zadává spolupráci zaměstnavatele a odborové organizace nad čerpáním fondů školy)

Ve svém vyjádření ke stížnosti odborové organizace tuto skutečnost Eva Bulasová nijak nekomentuje.

Zástupce druhých odborů, Petr Vytejček, však komunikaci s ředitelkou nepovažoval nikdy za problematickou.

 

 Následně byla v průběhu roku 2011 založena druhá odborová organizace. Petr Vytejček se o ní vyjadřuje: „ Odbory vznikly na impuls kraje, podle kterého můžeme tímto způsobem vyjádřit nesouhlas s trvrzeními prvních odborů. Shodli jsme se s některými pedagogy na tom, že nesouhlasíme se vzniklou situací na gymnáziu a chceme tímto způsobem dát najevo, že ne všichni učitelé stojí na straně Základní organizace.“ Zároveň P. Vytejček upozorňuje na tři hlavní důvody jejich nesouhlasu – naprostý nezájem ZO o názory ostatních pedagogů; že některé okolnosti, které odbory kritizují, jsou neprokazatelné a tudíž platí jakási presumpce neviny; a vmanipulování studentů do řešení situace s obavou, že jsou vystavováni nerovnovážné informovanosti. „Určitě to není tak, jak uvádí některé média, že jsme vytvořili odborovou organizaci na podporu ředitelky školy. Sám mám k vedení školy nějaké výhrady, považuji je ale za řešitelné,“ dodává P. Vytejček.

 

 Problematika knihovnice

Pro období září-říjen 2010 ředitelka založila novou funkci – školní knihovnici. Marie Dytrychová byla do ledna 2011 zaměstnána na základě Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby, její příjmení i osobní údaje však ředitelka odmítla učitelům sdělit. Dotyčná Marie Dytrychová byla dosazena podle ZO klientelisticky. Tyto spekulace odůvodňují fakta, že je Marie Dytrychová členkou roudnické ČSSD a ředitelka Bulasová ji od začátku nazývá familiárně „Maruškou“. Tato osoba se pohybovala v knihovně, kanceláři asistentky i ředitelně a tím měla přístup k důležitým materiálům úzce souvisejícím s vedením školy, a z tohoto důvodu je byl její „incognito“ status více než nepřijatelný (jak uvádí odborová organizace, dá se chování ředitelky odůvodněně považovat za nevhodné a v rozporu s §13 zák. 101/2000 Sb.)

Tento bod považují i zástupci druhých odborů za problematický a chápou jej jako ředitelčino pochybení.

 

 Čerpání finančních prostředků

Kritika ZO se obrací na jistý Nadační fond, o jehož de jure stavu ovšem nikdo z působících pedagogů nemá dostatečné informace. Podle odhadů odborářů tento fond disponuje prostředky o hodnotě více než 100 tisíc korun. Dle odborářů ředitelka čerpání peněz z tohoto fondu s nikým nekonzultuje a jedná tak nehospodárně a na dotazy rodičů o stavu tohoto fondu odmítá odpovídat, sama uvádí, že „výdaje jsou obvyklé dle zvyklostí z minulých let.“ Ředitelka navíc svá tvrzení obohacuje o zcela nevhodně zvolené termíny, o kterých pravděpodobně nemá dostatečné vědomí. Dokladem toho může být citace jejího vyjádření ke stížnosti odborářů: „Z tohoto důvodu jsem bezprostředně po svém nástupu do funkce zadala vypracování rozboru jeho fungování a prvního zakotvení, z něhož jednoznačně vyplynulo, že status a úprava fungování fondu nebyla zcela lexe artis.“ Jedná se pradvěpodobně o termín „de lege artis“, využívaném především v lékařství, který se dá volně přeložit „podle pravidel řemesla“.

Mnozí diskutéři na stránkách litoměřického fóra navíc upozorňují na ředitelčino sebeobohacování při suplovaných hodinách. Pro ředitelku školy se totiž suplovaná hodina proplácí dvojnásobnou taxou (pro představu 700 korun). Cituji jednoho účastníka diskuze: „A kolik si vlastně vydělá? Základ má tak 25 tisíc. Osobko tak 10 tisíc, Nějaký příplatek za vedoucího pracovníka – tak 5 tisíc. Přesčasy – asi 15 tisíc. Černé pronájmy tělocvičen – 15 tisíc.Vychází mi to na 70 000 měsíčně.“

 

Kouření ve škole

Podle výpovědi několika svědků se ředitelka ve škole soustavně dopouští porušení zákona 379/2005 Sb. tím, že v budově školy i její bezprostřední blízkosti kouří. Toto ředitelka považuje za nepodložené útoky na její osobu s dodatkem, že ji nikdy nemohl žádný žák vidět kouřit v budově školy. Ředitelka je obviňována z toho, že denně kouří v kotelně, sama však říká, že i kdyby zde někdo kouřil, žádný student to nemohl ani vidět, ani cítit, jelikož se jedná o uzavřený prostor bez oken. Luboš Nergl na facebookové stránce podporující ZO uvádí situaci do kontextu: „Když dým zhoustl, otevřel Slavomír Kopřiva dveře, aby se tam všichni neudusili. Dveře jsou přímo pod okny do učebny chemie.“

 

 Nová politika gymnázia s podporou kraje

V lednu 2011 odešla Eva Jadavanová na mateřskou dovolenou při zachování platu. To se stalo předmětem kritiky odborářů jakožto plýtvání mzdovými prostředky. Odboráři si na tuto událost stěžovali na odboru školství KÚ, vedoucí p. Harašta však na stížnost neodpověděl. V únoru 2011 přijeli na gymnázium zástupci zřizovatele školy, zmíněný p. Harašta dle vyjádření Odborové organizace prý vyhrožoval odborářům, že na ně bude pohlíženo jako na škůdce.

 

18.dubna došlo ze strany ředitelky údajně k porušení školského zákona. Bez předchozího projednání s pedagogickou radou a předsedy předmětových komisí vyhlašuje ředitelka na poradě učitelského sboru seznam volitelných předmětů pro rok 2011/12. Ředitelka navrhuje zrušení těch předmětů, které jsou podle Odborové organizace součástí Školního vzdělávacího programu, naopak předměty, které jeho součástí nejsou, je mají nahradit.

Pravděpodobně tato událost se stala posledním zrnkem trpělivosti žáků a jejich rodičů. Studenti gymnázia se mobilizují a organizují protestní akce. Na petici za odvolání ředitelky bylo sesbíráno zhruba 1200 podpisů.

 

Na začátku května 2011 vyzvalo zastupitelstvo města Litoměřice Ústecký kraj k odvolání Evy Bulasové, ředitelky gymnázia, a vypsání nového výběrového řízení. Kraj na tuto výzvu nereaguje.

Na začátku června se kraj k návrhu zastupitelstva města, stížnostem rodičů i organizované petici vyjádřil nesmlouvavě: neshledal žádný prokazatelně zákonný důvod k odvolání ředitelky. Dle slov zástupce hejtmanky je celá aféra na gymnáziu vykonstruovaná.

Přitom ve věci dopisu paní Hrůzové Krajskému zastupitelstvu Ing. Š. Harašta shledal pochybení ředitelky Bulasové ve svém výkonu v bodech: Direktivní změny klasifikace z informatiky; Odvolávání vyučujících z hodiny a ponechávání žáků bez dozoru; Veřejné prezentování fotografiíí žáků v ponižujících situacích.

 

Dne 17.6. ve dvě hodiny odpoledne proběhla studenty organizovaná demonstrace v Jiráskových sadech. Sešlo se zde zhruba dvě stovky lidí – žáků, rodičů i učitelů, jednotně oblečených v červeném. V proslovech zaznívaly argumenty proč by měla být ředitelka odvolána.

 

Od pátku, 10.6.2011, probíhal na škole personální audit svolaný, dle slov ředitelky, z důvodu nedostatečného počtu žáků a tudíž přebytku pedagogického personálu. Jako přebyteční byli vybíráni ti pedagogové, které auditorní řízení shledalo jako nespolupracující a vyvolávající konflikty. Výběrové řízení na auditorskou firmu se nekonalo, pověřena byla společnost Gnostika Consulting s.r.o. (Š. Uličná). Výsledek auditu provedl 10 předběžných výpovědí, jednalo se o pět členů ZO, dalších pět lidí zatím nebylo jmenováno. Přitom podle § 61 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. se jakákoli výpověď člena odborové organizace musí nejdříve projednat s organizací samotnou. Zde opět dochází k nedůslednému respektování zákona.

Markéta Fialová, učitelka Š. Uličnou označená za nevyhovující, se k průběhu řízení vyjádřila takto: „Asi třikrát jsem během pohovoru dostala nabídku, za jakých podmínek jsem ochotná spolupracovat.“ Takové jednání v průběhu personálním auditu jistě nelze považovat za legitimní.

Na základě výsledků hodnocení státních maturit, kde se litoměřické gymnázium umístilo jako nejlepší v kraji, ředitelka přiznává, že zásluhy nesou hlavně učitelé. Přesto však velkou část z nich označila za nevhodné a očekávají se výpovědi k příštímu školnímu roku. Podle názorů žáků na škole zbydou jen učitelé aprobovaní na tělocvik. Žáci nyní vtipkují na téma sportovního zaměření gymnázia.

Reálný problém však zůstává – v případě propuštění učitelů, kteří byli auditem označeni za nevhodné, budou na škole chybět učitelé například biologie nebo matematiky. V mezích zákona lze personální audit vyhlásit pouze v případě nadbytku učitelů, tedy vyloučit z řad ty, které na škole není profesně potřeba. Jestliže ale budou chybět aprobovaní učitelé, musí být ředitelka srozuměna s tím, že je potřeba zajistit nové učitele. Zde se jedná opět o důkaz minimálně manažerského selhání vedení, pokud ovšem nebyl dokonce porušen zákon.

 

24.6.2011 se jako reakce na výpovědi členům ZO sešlo přibližně padesát rodičů před kanceláří ředitelky školy. Schůzka byla předem sjednána, přesto byla na rodiče zavolána policie. Bulasová svůj krok odůvodňuje jako jednání z obav před emocionálně reagujícím davem. Nakonec souhlasila se schůzkou, zástupci médií měli ovšem přístup odepřen.

Nyní se chystá velká skupina zástupců žáků i rodičů na zastupitelstvo kraje, 29.6. s odhodláním pohnout myšlením krajských radních.

 

 

 Závěrem

Co se dá rozhodně vytknout straně Podpory ZO je její studentská iniciativa zastoupená konkrétně jedním anonymním správcem facebookové stránky. Dotyčný velice často mazal příspěvky, které se mu nelíbily (aniž by byly v rozporu s pravidly uveřejňování názorů na Internetu), nebo které odhalovaly jeho identitu, a tím vrhal na celou organizaci ne příliš pěkný stín. Ačkoli, například v případě uvedení druhé odborové organizace v povědomí veřejnosti, byla právě jejich anonymita silně kritizována Podporou ZO.

 

 Na závěr si dovolím uvést vlastní přání, že mnou zmíněné zdroje, které byly natolik ochotné se mnou na článku spolupracovat, nebudou žádným způsobem ze strany ředitelky školy perzekuovány, neboť vedení školy si je jistě vědomo, že půda, na které stojí, začíná být silně nestabilní.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama